AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El present avís i informació legal regula l’ús del servei del portal d’Internet sota el domini: https://fundacionnoelia.org

En compliment del deure d’informació que estableix la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que la present web és titularitat de:

FUNDACIÓ NOELIA (El Responsable)

G55664387

C/ RIPOLLÉS, 38 – 43894 CAMARLES (TARRAGONA).

Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya.

Telèfon: 657303706

E-mail: hola@fundacionnoelia.org

 

OBJECTE

El responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del qual disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, el “LOPDGDD”), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús d’aquest.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal aplicable.

 

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació publicada al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del Responsable.

 

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web que hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

 

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

POLÍTICA DE ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades y Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
Així mateix, El Responsable informa que donar compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs el títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, El Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El responsable autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del responsable.
El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Que aquesta propietat s’esmenti o aparegui al lloc web no implica que el Responsable hi tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi doni suport, la patrocini o la recomani.
Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o indicat a l’encapçalament.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FUNDACIÓ NOELIA informa les persones usuàries del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser recaptats per la navegació a través del seu lloc web.

1.- Informació al Usuari

 

Responsable del Tractament

FUNDACIÓ NOELIA

G55664387

C/ RIPOLLÉS, 38 – 43894 CAMARLES (TARRAGONA).

Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya.

Telèfon: 657303706

E-mail: hola@fundacionnoelia.org

 

Finalitat del tractament de les dades

Les dades personals aportades de manera voluntària per l’usuari, seran incorporats a registres de tractament titularitat de FUNDACIÓ NOELIA amb les següents finalitats:

 

– La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació i/o assessorament, realitzada per l’Usuari a través d’aquest lloc, el telèfon, o el correu electrònic.

– L’enviament d’informació sobre serveis de FUNDACIÓ NOELIA que poguessin ser de l’interès de l’usuari, sempre que l’hagi acceptat expressament.

– Gestionar els Usuaris del Lloc web.

– Prestar els serveis inclosos en el Lloc web i/o facilitar la informació sol·licitada, ja sigui via web, per correu electrònic o telefònicament. Els correus electrònics podran reportar una confirmació de la seva recepció i lectura.

– Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre FUNDACIÓ NOELIA i els Usuaris.
– Gestionar i mantenir un registre únic, en el sistema de FUNDACIÓ NOELIA en cas de s’hagi acceptat expressament.

– En aquells casos en què l’Usuari expressament el consenti, remetre comunicacions publicitàries i informació comercial, per diferents mitjans (correus electrònics, SMS) sobre FUNDACIÓ NOELIA o de tercers (sempre a través de la pròpia FUNDACIÓ NOELIA a conseqüència dels seus convenis de col·laboració amb els mateixos), sobre les seves activitats, productes, serveis, així com documentació de diversa naturalesa que pugui resultar d’interès o utilitat a l’Usuari.

 

Igualment, en cada procés on l’usuari faciliti les seves dades personals serà informat del caràcter obligatori o facultatiu del seu emplenament, i de les conseqüències de no subministrar-los.

 

Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions

Les dades emprades, o facilitats, en les comunicacions informatives són tractats per FUNDACIÓ NOELIA per a finalitats consistents en l’enviament de comunicacions electròniques de naturalesa informativa sobre serveis, activitats, publicacions, celebracions, de FUNDACIÓ NOELIA que poguessin resultar d’interès de l’Usuari.
El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.

 

En tot cas, podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició i portabilitat mitjançant correu electrònic a hola@fundacionnoelia.org.

 

Dades personals de tercers

En el cas de dades personals aportades per persona diferent de l’usuari o titular de les dades que actuï en qualitat de representant d’aquest, aquest representant garanteix que ha informat el titular de les dades que facilita d’aquesta Política de Privacitat i ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a FUNDACIÓ NOELIA amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

 

Criteris de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada en sol·liciti la supressió, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

 

Legitimació per al tractament de les dades personals

FUNDACIÓ NOELIA es troba legitimada per a dur a terme el tractament de les dades personals sobre la base de que:

– L’Usuari ha prestat el seu consentiment explícit per a les finalitats descrites en l’apartat 2 de la present Política que requereixin el tractament de dades de l’Usuari que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut, infraccions penals o dades relatives a la vida o orientació sexual.

– L’Usuari ha aportat les seves dades personals en el marc d’una relació contractual o precontractual per a l’atenció de la seva sol·licitud de gestió de serveis relacionats amb la fundació.

– L’Usuari ha prestat el seu consentiment informat per a l’enviament de comunicacions relacionades amb serveis de FUNDACIÓ NOELIA que poguessin ser d’interès de l’Usuari, per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informen sobre hàbits de navegació segons la Política de Cookies, o per a l’enviament d’informació requerida a través de formularis de contacte.

Existeixen obligacions legals que requereixen del tractament de les dades personals, d’acord amb els serveis prestats.

La base legal per al tractament de les dades personals dels Usuaris per part de FUNDACIÓ NOELIA resideix en les lletres a), b) i c) del número 1 de l’article 6 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril.

Categories de destinataris

Les dades personals d’Usuaris i/o Clients de FUNDACIÓ NOELIA podran ser comunicats a les següents categories d’interessats:

– Entitats amb les quals tingui acords de col·laboració per a possibilitar l’execució i el correcte compliment del contracte signat per aquests usuaris i/o clients.

– Gestories amb els quals FUNDACIÓ NOELIA tingui acords de col·laboració per a possibilitar l’execució i el correcte compliment de les donacions.

– Entitats Financeres, amb les quals FUNDACIÓ NOELIA tingui acords de col·laboració per a possibilitar l’execució i el correcte compliment del corresponent contracte.

– Els proveïdors de serveis informàtics, fins i tot serveis de “computació en el núvol”.

– Les Administracions i Organismes Públics, per al compliment d’obligacions directament exigibles a FUNDACIÓ NOELIA i/o quan existeixi l’habilitació legal corresponent.

Transferències internacionals

En l’actualitat FUNDACIÓ NOELIA no realitza transferències internacionals de dades.

Drets dels interessats

L’usuari té dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les dades. L’interessat/interessada té dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
 1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La persona interessada pot exercitar aquests drets identificant-se degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir:

 

FUNDACIÓ NOELIA

Adreça postal: C/ RIPOLLÉS, 38 – 43894 – CAMARLES (TARRAGONA)

Adreça electrònica: hola@fundacionnoelia.org

 

Procedència de les dades: Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d’aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

2.- Informació facilitada per l’interessat/interessada.

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.

L’interessat/interessada introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’interessat/interessada garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

 1. Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessadai els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

 1. Bretxes de Seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.